بچه اسب آبی (Hippo Baby)

کد محصول: 387246
اتمام موجودی


اسب آبی یک حیوان نیمه آبزی بزرگ است که در رودهای صحراهای آفریقایی دیده میشود. صرف نظر از ظاهرش، به نظر میرسد نزدیکترین خویشاوندی به والها را دارد. تصور میشود هردو چیزی حدود 54 میلیون سال پیش نیایی مشترک داشته اند.


The Hippopotamus is a large semi-aquatic mammal that is found wallowing in the rivers and lakes across sub-SaharanAfrica. Despite its appearance, the Hippopotamus is actually thought to be most closely related to Whales as the two are thought to have had a common ancestor that existed roughly 54 million years ago.

افزودن به سبد خرید
  • نظرات

​موجودی و قیمت، قطعی و به روز است.

پیشنهادات بیشتر

سبد خرید